ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Документи за учебната година

Документи за учебната 2023/2024 г.

1. Стратегия за развитие на ДГ МИР за 2019-2023 г.
2. Правилник за дейността за детската градина за 2023/2024 г.
3. Годишен комплексен план 2023/2024 г.
4. Mерки за повишаване на качеството на образованието - 2023/2024 г.
5. Програма за превенция за ранно напускане - 2023/2024 г.
6. Програмна система на ДГ за 2023/2024 г.
7. Дневен режим и седмична програма за учебната 2023/2024 г.
8. Етичен кодекс (за работещите с деца) за 2023/2024 г. 
9. Годишен план за дейността на ДГ "Мир" за 2023/2024 г. 
10. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобшаване на деца от уязвими групи за 2023/2024 г. 
11. Годишен план по БДП за 2023/2024 г.
12. Актуализация на гошен план по БДП по Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г.
13. Политика на поверителност и за защита на личните данни 2023/2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Издаване на удостоверения за завършване задължително предучилищно образование


Програми и проекти

 Logo APSPO

ДГ “Mир“ участва по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове :

 - По дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на наредба № РД 07- 5/ 2008 г. (целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)

- По дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.


НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.


Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“

Предоставяне на средства за изграждане и сертифициране на 2 площадки в двора на ДГ „Mир“


 

Схеми „Училищен плод, училищно мляко“

Предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.


 

Проект за предоставяне на средства за подпомагане  физическото възпитание и спорта

Определяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институциите в системата на предучилищното и училищно образование и във висшите училища.


 

Националната кампания „За чиста околна среда - 2020” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

ПРОЕКТ: Изграждане на „Еко ферма и еко кът с билки“ в  двора  на ДГ "Мир"