ДГ Мир
Детска градина в град Пловдив

Конкурс за рисунка - РИОСВ – Пловдив и екипът на СНЦ „Зелени Балкани“

Oрганизаторите от РИОСВ – Пловдив и екипът на СНЦ „Зелени Балкани“ по проект  „Натура 2000 в България – Нови хоризонти” и ОИ „Старинен Пловдив” ще продължат да представят голяма част от детските творби в поредица от виртуални изложби. Очаквайте ги по повод Деня на Земята и други екологични дати.

https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg/Poluchihme-1556-tvorbi-za-konkursa-za-detska-risunka-Vlazhnite-zoni-izvor-na-zhivot-.p1744

За участниците и победителите в конкурса. Всички получиха сертификати от РИОСВ Пловдив и Зелени Балкани, както и картички със защитени видове. А на победителите и поощрителните места – още информационни материали. 

      
Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода и предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Текущата кампания цели да покаже как  разумното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването. Водата като основен елемент за всички растения и животни, се оказва ключова и за опазването на местата, където видовете се срещат или хранят, или намират убежище. За да се подсигури опазването на важни местообитания, включващи водата като основен компонент – като блата, реки, торфища, всяка страна членка на ЕС е набелязала мрежа от защитени зони, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 34 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.